Z4A图床似乎不允许更新用户头像

TaiYi

New member
2023-02-11
1
0
1
Z4A图床似乎不允许更新用户头像,更新后会直接报错无法进入
Aw, snap! Internal Server Error [debug @ print] - https://chv.to/v3debug

** errorId #c5c5332f5e472ac0 **
>> Error [0]: Call to undefined function G\is_url_web()
At /app/lib/functions.php:504

Stack trace:
#0 /app/lib/classes/class.user.php(509): CHV\get_redirect_url()
#1 /app/lib/classes/class.user.php(489): CHV\User::fill()
#2 /app/lib/classes/class.user.php(60): CHV\User::formatArray()
#3 /app/routes/route.user.php(42): CHV\User::getSingle()
#4 /lib/G/classes/class.handler.php(230): G\Handler->{closure}()
#5 /lib/G/classes/class.handler.php(130): G\Handler->processRequest()
#6 /app/web.php(415): G\Handler->__construct()
#7 /app/loader.php(239): require_once('/app/web.php')
#8 /index.php(20): include_once('/app/loader.php')
 

storm

Administrator
管理成员
2022-02-12
71
0
6
是的
似乎存在一些问题
后续想办法解决